Expression of CK-7, CA125 and Survivin in Paraneoplastic Tissues at Different Distances from Orthotopic Human Epithelial Ovarian Carcinomas in Nude Mice

Nov 09, 2018

Gen-Hai Zhu*, Xin-Hui Fu, Fu-Jin Liu, Chun-Ying Chen, Hai-Yan Huang, Lan Hong, Kang Wang, Sheng-Tan Wang and Lang Zheng

Contact us

Editorial Office

# 8 THE GREEN, STE 7851, DE, US 19901.

+ 1 (302) 231-2226

surgery.editor@surgerysurgicalpro.com